Fundacja «My razem»

Fundacja "My Razem" działa od 2012 roku.

Organizujemy i pozyskujemy środki w celu:

- upowszechniania zasad demokratycznego państwa, praw i swobód obywatelskich w szczególności na Białorusi,

- prowadzenia działalności pomocowej skierowanej do osób podlegających represjom i prześladowaniom politycznym ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, kobiet i środowisk mniejszości narodowych,

- organizowania i wspierania działalności publicznej w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacji, nauki, kultury, informacji, integracji europejskiej, pomocy społecznej, charytatywnej i humanitarnej),

- przeprowadzenia programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych dotyczących w szczególności regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Ściśle współpracujemy z białoruskim Komitetem Obrony Represjonowanych „Salidarnasc”, organizacją działającą na rzecz obrony praw człowieka, pomagającą więźniom politycznym oraz ich rodzinom. Dzięki Komitetowi mamy ciągły kontakt z rodzinami doznającymi represji ze strony białoruskich władz.

Prezes Zarządu Fundacji: Tatiana Iwanow

Rada Fundacji: Barbara Zdrojewska, Inna Kulej, Mirosława Stachowiak-Różecka, Ewa Skrzywanek, Anżelika Borys, Jolanta Popińska, Grażyna Horszowska.

 

Sprawozdanie za rok 2019
Sprawozdanie za rok 2016